Defter Beyan Sistemi Başvuru Dilekçesi

Defter beyan başvuru formu / dilekçesi Word formatında indirmek için, tıklayın!

Defter Beyan Başvuru Formu

Aşağıda belirttiğim bilgiler çerçevesinde Defter-Beyan Sistemini 01.01.2018 tarihinden itibaren kullanmak istiyorum.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

 

Sirküler

Turizm Payı Beyannamesi Hakkında Duyuru

/
11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım…
Sirküler

Mükellef Kartı Uygulaması Kullanıma Açılmıştır

/
Beyannamelerin sistemden hızlı ve pratik bir şekilde gönderilmesine…
Sirküler

Defter Beyan Sisteminde Belge Sınırlaması

/
İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler…

Defter Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi

/
Defter beyan aracılık ve sorumluluk sözleşmesi PDF formatında…

Defter Beyan Sistemi Başvuru Dilekçesi

Defter beyan başvuru formu / dilekçesi Word formatında…
Defter Beyan Sisteminde Sabit Kıymet Satış Karı Nasıl Eklenir? (Videolu Anlatım)

Defter Beyan Sisteminde Sabit Kıymet Satış Karı Nasıl Eklenir? (Videolu Anlatım)

Defter beyan sistemi sabit kıymet satış karı ekleme vide…
Defter Beyan Sisteminde Telefon Faturası Gideri Nasıl Eklenir? (Videolu Anlatım)

Defter Beyan Sisteminde Telefon Faturası Gideri Nasıl Eklenir? (Videolu Anlatım)

Defter beyan sistemi telefon faturası gideri ekleme videosu…
Defter Beyan Sisteminde Sabit Kıymet Gideri Nasıl Eklenir? (Videolu Anlatım)

Defter Beyan Sisteminde Sabit Kıymet Gideri Nasıl Eklenir? (Videolu Anlatım)

Defter beyan sistemi sabit kıymet gideri ekleme videosu …

 

Mükellefiyet Bilgileri

Adı Soyadı:
Vergi Kimlik Numarası:
Vergi Dairesi Kodu – Adı:
Vergi Kodu – Türü:0015 – GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ

0001 – YILLIK GELİR VERGİSİ

0032 – GELİR GEÇİCİ VERGİ

0003 – GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)

İş Yeri Adresi:
Sayısal Adres Kodu:
İşyeri Telefon Numarası:
Cep Telefon Numarası:
Faks Numarası:
E-Posta Adresi:
Mükellefiyet Türü:Basit Usul

Serbest Meslek

İşletme

 

Elektronik Ortamda Tutulacak Defter Bilgisi

Defter – Beyan Sisteminde Tutulacak Defterler:Serbest Meslek Kazanç Defteri

İşletme Defteri

Çiftçi İşletme Defteri

Damga Vergisi Defteri

Defter-Beyan Sistemi Kullanım Koşulları

Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesine imkan tanıyan Sistem; 17-12-2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazetede yayımlan 486 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe girmiştir.

(1) Defter-Beyan Sistemini kullanmak mecburiyetinde olmakla birlikte Tebliğde öngörülen süreler içerisinde başvuru yapmayan, başvuru yapmakla birlikte belirlenen süreler dâhilinde kayıt yapma, defter tutma, beyanname, bildirim ve dilekçe gönderme, belge düzenleme ve benzeri yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri tatbik olunur.

(2) Defter-Beyan Sistemini kullanan mükellefler Sistem dışında kâğıt veya elektronik ortamda kayıt yapamaz, defter tutamaz ve Sistem harici yollarla kâğıt veya elektronik beyanname gönderemezler. Bu mükellefler Sistem haricinde kâğıt veya elektronik ortamda kayıt ve defter tutmaları halinde hiç kayıt ve defter tutmamış sayılacakları gibi Defter-Beyan Sistemi dışından gönderecekleri beyannameler hiç verilmemiş kabul edilir. Söz konusu kayıt ve işlemlerin yapılmamış, defterlerin tutulmamış ve beyannamelerin verilmemiş sayılması nedeniyle 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümlerine göre ceza uygulanır.

(3) Tebliğ kapsamında Defter-Beyan Sistemini kullanan mükellefler, meslek mensupları ve meslek odaları, mükellefler, meslek mensupları ya da meslek odalarının yetkilendirdiği çalışanları kendilerine verilen kullanıcı kodu ve şifrenin güvenliğinden sorumludurlar. Sistem kullanıcıları, kullanıcı kodu ve şifrelerini başka amaçlarla kullanamazlar, herhangi bir üçüncü kişiye açıklayamazlar ve kullanımına izin veremezler, üçüncü kişilere devredemezler, kiralayamazlar ve satamazlar. Sistem kullanıcıları kullanıcı kodu ve şifrenin yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrendikleri anda (kullanıcı kodu ve şifrenin kaybedilmesi, çalınması vb. durumlar dâhil) Vergi İletişim Merkezine (444 0 189) veya vergi dairelerine derhal bilgi vermekle yükümlüdür.

(4) Defter-Beyan Sistemine yapılan kayıtlar, oluşturulan defter, liste vb. bilgiler, elektronik ortamda gönderilen beyanname, bildirim ve dilekçeler ile elektronik belgelerin içeriğinden ve doğruluğundan Sistemi doğrudan kendisinin kullanması durumunda mükellefler sorumlu olacaktır. Sistemin aracılık ve sorumluluk sözleşmesi imzalanarak yetki verilen kişiler aracılığıyla kullanılması durumunda mükellefler, defter, beyanname, bildirim ve dilekçelere kaydedilmesi/yansıması gereken her türlü bilginin meslek mensubuna/odasına tam ve doğru bir şekilde sunulmasından sorumlu iken, meslek mensubu/odası deftere kaydedilen bilgilerin dayanağı olan ilgili belgelere uygunluğundan ve gönderilmesine aracılık ettiği beyanname, bildirim ve dilekçelerin defter kayıtlarına ve kayıtların dayandığı belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkacak vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, kesilecek ceza ve hesaplanacak faizlerin ödenmesinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

(5) Beyannamelerin onaylanması sonucunda otomatik olarak hazırlanan tahakkuk fişleri ve/veya ihbarnamelerin, yine Sistem üzerinden mükellefe, vergi sorumlusuna veya bunların yetki verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilmesi işlemi ile söz konusu tahakkuk fişleri ve/veya ihbarnameler mükellefe tebliğ edilmiş sayılacaktır.

(6) Defter-Beyan Sistemi üzerinden yapılan işlemlerin, girilen kayıtların, deftere kaydedilmesi işleminin ve beyanname, belge, bildirim ile dilekçelerin verilmiş/düzenlenmiş/yapılmış sayılması için Sistem üzerinde onaylama işleminin yapılması gerekmektedir. Onaylanacak işlem, yapılması gereken kanuni/idari süresinin son günü saat 23:59’dan önce tamamlanmalıdır.

(7) Elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde, Gelir İdaresi Başkanlığı/vergi dairesi kayıtları esas alınacaktır.

Yukarıda sayılan kullanım koşullarını okudum, bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum.

Başvuru Yapan Mükellefin

Adı Soyadı:

Tarih:

İmza:

Defter Beyan Başvuru Formu / Dilekçesi

GİB

Defter Beyan Sistemi Kılavuzu

Defter Beyan Sistemi Başvuru Kılavuzu

Defter Beyan Sistemi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Defter Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on whatsapp
Whatsapp
Share on google
Google
Share on email
Email
Share on print
Print

Bu sayfayı paylaşmak istiyorum!