0 (212) 875 22 66

 

0 (555) 225 08 74

İSMMMO

       

Sirküler

 

Mali Sirküler

SİRKÜLER

 
ARALIK - 2014 mali sirküler
» 31.12.2014 | Bazı Kurum, Kuruluş ve İşletmelerce Münferit ve Konsolide Finansal Tablolarının Hazırlanmasında ve Sunulmasında Yürürlükteki ...
» 31.12.2014 | 2015 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisine Esas Değerler Artırılmıştır.
» 31.12.2014 | Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapan 2 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde ...
» 31.12.2014 | Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Maktu Hadler Arttırılmıştır.
» 31.12.2014 | 2015 Yılında Yurt Dışında Uygulanacak Harç Tutarları Katsayısı.
» 31.12.2014 | 2015 Yılı Harç Tutarları.
» 31.12.2014 | 2015 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi ve İstisna Tutarları.
» 31.12.2014 | 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan 443 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Yayımlandı.
» 31.12.2014 | Değerli Kağıt Bedeli Yeniden Belirlendi.
» 31.12.2014 | 2015 Yılında Tutulacak Defter Sınıflarının Belirlenmesine İlişkin Hadler.
» 31.12.2014 | Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı ile İlgili Başvuru Süresi ...
» 31.12.2014 | Maliye Bakanlığı’na Bağlı Tahsil Dairelerince Takip Edilen Amme Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ile İlgili Başvuru Süresi ...
» 31.12.2014 | 2015 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarları Belli Oldu.
» 31.12.2014 | Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları.
» 31.12.2014 | 2015 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları.
» 31.12.2014 | 2015 Yılında Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Özel İletişim Vergisi.
» 31.12.2014 |Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutarlar Artırıldı.
» 31.12.2014 | 2015 Yılı Damga Vergisi Tutarları.
» 31.12.2014 | 2015 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tutarları.
» 15.12.2014 | Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na Göre Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları.
» 12.12.2014 | Bazı Alacaklarının 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 2) Yayımlandı.
» 11.12.2014 | Güvence Denetimi Standardı 3420 (GDS 3420) Yayımlandı.
» 10.12.2014 | Noterde Düzenlenen Belgelerde İmza Atamayanlara İlişkin Damga Vergisi ve Harç Uygulamasına İlişkin Damga Vergisi Sirküleri.
» 09.12.2014 | 2015 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri.
» 08.12.2014 | Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2013/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.
» 08.12.2014 | 6552 Sayılı Kanun’un 79’uncu Maddesinin Uygulamasına Dair Tebliğ (Araç Muayenelerine Dair (Seri No: 2) Yayımlandı.
» 04.12.2014 | Katma Değer Vergisi Sirküleri/67 Yayımlandı.
» 01.12.2014 | Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı,’na Tanınan Vergi Ayrıcalıkları.
» 01.12.2014 | 2014/7106 Sayılı BKK ile 6552 Sayılı Kanuna İlişkin Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı.
» 01.12.2014 | Güvence Denetimi Standardı 3400 (GDS 3400) Yayımlandı.
» 01.12.2014 | Tarımsal Faaliyetlere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 41) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 22)’de Değişiklik Yapan 31 Sıra ...
» 01.12.2014 | Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 27)’de Değişiklik Yapan ...
» 01.12.2014 | Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 28)’de Değişiklik Yapan ...
» 01.12.2014 | Borçlanma Maliyetlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 23) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 46)’de Değişiklik Yapan 34 Sıra ...
» 01.12.2014 | Kur Değişikliklerinin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 13)’de Değişiklik Yapan ...
» 01.12.2014 | Kiralama İşlemlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 17) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 21)’de Değişiklik Yapan 33 Sıra ...
» 01.12.2014 | Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 66)’de Değişiklik Yapan ...
» 01.12.2014 | Müşterek Anlaşmalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 11) Hakkında Tebliğ (Sıra No : 217)’de Değişiklik ...
» 01.12.2014 | Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ ...
KASIM - 2014 mali sirküler
EKİM - 2014 mali sirküler
» 27.10.2014 | 36 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.
» 22.10.2014 | Aerosol Üretiminde Kullanılacak Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine ...
» 17.10.2014 | Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) Yayımlandı.
» 16.10.2014 | Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapan Yönetmelik Yayımlandı.
» 16.10.2014 | Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Teşekkülü ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.
» 13.10.2014 | Orta Vadeli Mali Plan (2015 – 2017) Yayımlandı.
» 13.10.2014 | Bağlama Kütüğü Yönetmeliği Yayımlandı.
» 13.10.2014 | 6552 Sayılı Kanunun Vergi Kanunlarına İlişkin Hükümleri.
» 13.10.2014 | Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı ...
» 13.10.2014 | Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dahil) (BDS 600) ...
» 13.10.2014 | Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması (BDS 210) Hakkında Tebliğ-Türkiye Denetim Standartları ...
» 13.10.2014 | Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi Standardı ...
» 13.10.2014 | 6552 Sayılı Kanunun 79’uncu Maddesinin Uygulamasına Dair Tebliğ (Araç Muayenelerine Daire) (Seri No: 1) Yayımlandı.
» 13.10.2014 | 34 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı.
» 10.10.2014 | Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapıldı.
» 08.10.2014 | Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 211)’de Değişiklik Yapan 21 Sıra ...
» 08.10.2014 | Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 27)’de Değişiklik Yapan 29 Sıra ...
» 08.10.2014 | Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 41)’de ...
» 08.10.2014 | Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 38) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 26)’da Değişiklik Yapan 27 Sıra ...
» 08.10.2014 | Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 37) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 20)’de ...
» 08.10.2014 | İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 167)’de Değişiklik Yapan 26 Sıra ...
» 08.10.2014 | Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 19) Hakkında 9 Sıra No.lu Tebliğ’de Değişiklik Yapan 17 Sıra ...
» 08.10.2014 | Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 15)’de Değişiklik Yapan 25 Sıra No.lu ...
» 08.10.2014 | Gerçeğe Uygun Değer Ölçümüme İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 13) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 5)’de Değişiklik ...
» 08.10.2014 | Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 172)’de Değişiklik Yapan 20 Sıra ...
» 08.10.2014 | Faaliyet Bölümlerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 8) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 45)’de Değişiklik Yapan 24 Sıra ...
» 08.10.2014 | İşletme Birleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 67)’de Değişiklik Yapan 19 Sıra ...
» 08.10.2014 | Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 36)’de Değişiklik Yapan ...
» 01.10.2014 | 30 Eylül 2014 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken 2014/Ağustos Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi Uzatıldı.
 
EYLÜL - 2014 mali sirküler
AĞUSTOS - 2014 mali sirküler
» 28.08.2014 | 2015 Yılında Uygulanacak Emlak Vergi Değerine Esas Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Açıklandı.
» 27.08.2014 | Bazı Kurum, Kuruluş ve İşletmelerin Münferit ve Konsolide Finansal Tablolarının Hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarının ...
» 25.08.2014 | Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ.
» 25.08.2014 | Defter ve Belgeler İbraz Edilmediği İçin İndirimi Reddedilen KDV’ye Üç Kat Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesi Gerektiğine İlişkin Kanun ...
» 08.08.2014 | Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 347)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 438) Yayımlandı.
 
TEMMUZ - 2014 mali sirküler
» 25.07.2014 | Haziran 2014 Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi Uzatıldı..
» 24.07.2014 | T.C. Şeker Kurumu Tebliğinde Ymm Faaliyetlerine İlişkin Düzenleme.
» 24.07.2014 | Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Seri No:1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri no:35) Yayımlandı.
» 22.07.2014 | İlgili Hizmetler Standardı 4400 (İHS 4400) Yayımlandı.
» 15.07.2014 | 2014 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Yeniden Değerleme Oranı.
 
HAZİRAN - 2014 mali sirküler
» 30.06.2014 | Vergi Yargısı Sistemine İstinaf Yolu Getirildi.
» 30.06.2014 | Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Yayımlandı.
» 30.06.2014 | Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
» 30.06.2014 | 6546 Sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunu’nda Vergi Düzenlemeleri.
» 30.06.2014 | Fiyat Etiketi Yönetmeliği Yayımlandı.
» 30.06.2014 | 436 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.
» 30.06.2014 | Mali Tatil 1-20 Temmuz 2014 Tarihleri Arasında Uygulanacaktır.
» 23.06.2014 | Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nde Değişiklik Yapıldı.
» 23.06.2014 | Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliği (Seri: V, No: 130) Yürürlükten Kaldırıldı.
» 23.06.2014 | Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 12) Yayımlandı.
 
MAYIS - 2014 mali sirküler
» 27.05.2014 | 2014 Yılı Emlak Vergisi Birinci Taksidi Ödeme Süresi 31 Mayıs 2014’de Sona Eriyor.
» 26.05.2014 | Anayasa Mahkemesi Tarafından Reddedilen Tarifeye Dayanılarak Fazla Kesilmiş Vergilerin İadesi ile İlgili Çalışan Tarafından Yapılan ...
» 16.05.2014 | Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda Harç ve Damga Vergisi İstisnası.
 
NİSAN - 2014 mali sirküler
» 30.04.2014 | Malezya ile Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren ...
» 28.04.2014 | Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına ...
» 28.04.2014 | Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Yayımlandı.
» 28.04.2014 | İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ.
» 28.04.2014 | Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği.
» 28.04.2014 | Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği Yayımlandı.
» 25.04.2014 | Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması.
» 24.04.2014 | 2014/1 Geçici Vergi Döneminde Yeniden Değerleme Oranı.
» 24.04.2014 | Özel Hususlar - Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin ...
» 22.04.2014 | Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler Standardı (BDS 810) Yayımlandı.
» 21.04.2014 | 34 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.
» 18.04.2014 | Danıştay’ın Takas Durumunda Ödendiği Yasal Belge ve Defterlerle Kanıtlanamayan KDV’nin İndirilecek KDV Olarak Dikkate Alınmaması ...
» 17.04.2014 | 7, 9, 20, 21, 23, 32, 39, 40 ve 43 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri Yürürlükten Kaldırıldı.
» 17.04.2014 | 15, 16, 17 ve 18 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğleri Yürürlükten Kaldırıldı.
» 11.04.2014 | 21 No.lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı.
» 11.04.2014 | 20 No.lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı.
» 10.04.2014 | Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğ (2014/1) Yayımlandı.
 
MART - 2014 mali sirküler
» 27.03.2014 | Anayasa Mahkemesinin Harçlar Kanunu’na İlişkin Kararı.
» 27.03.2014 | Anayasa Mahkemesinin Müşavirlik Ruhsat Harçları ile Denetim Yetkilendirme Belgelerinden Alınan Harçlara İlişkin Kararı.
» 25.03.2014 | Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı.
» 19.03.2014 | Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslar Hakkında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve ...
» 19.03.2014 | GVK 95 No.lu Gelir Vergisi Sirküleri Yayımlandı.
» 19.03.2014 | Karşılaştırmalı Bilgiler-Önceki Dönemlere Ait Karşılık Gelen Bilgiler ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Standardı (BDS 710) Yayımlandı.
» 19.03.2014 | Bağımsız Denetim Standardı 705 Yayımlandı.
» 19.03.2014 | Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama Standardı (BDS 700) Yayımlandı.
» 19.03.2014 | 33 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu Tebliği Yayımlandı.
» 19.03.2014 | 32 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu Tebliği Yayımlandı.
» 19.03.2014 | 31 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu Tebliği Yayımlandı.
» 19.03.2014 | 30 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu Tebliği Yayımlandı.
» 17.03.2014 | Bağımsız Denetçinin Denetlenmiş Finansal Tabloları İçeren Dokümanlardaki Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları Standardı. (BDS 720)
 
ŞUBAT - 2014 mali sirküler
» 27.02.2014 | 6525 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.
» 24.02.2014 | İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.
» 24.02.2014 | 6519 Sayılı Kanunla Gelir, Kurumlar, Katma Değer Vergisi, Emlak ve Damga Vergisine İlişkin Düzenlemeler Yapıldı.
» 21.02.2014 | Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dahil) Standardı.
» 20.02.2014 | Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapıldı.
» 18.02.2014 | Belediye Gelirleri Kanunu’nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Yeniden Değiştirildi.
» 18.02.2014 | 286 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.
» 18.02.2014 | Anayasa Mahkemesinin Özel Usulsüzlük Cezasıyla İlgili Başvuruya İlişkin Kararı.
» 18.02.2014 | Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte ...
» 18.02.2014 | Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde ...
» 18.02.2014 | Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.
» 18.02.2014 | Bağımsız Denetçi Mühür Ücreti Belirlendi.
» 18.02.2014 | Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ Yayımlandı.
» 17.02.2014 | Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülüklere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 21) Hakkında Tebliğ.
» 17.02.2014 | Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğ Sıra No: 28’de Değişiklik Yapılmasına ...
» 17.02.2014 | Türkiye - Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapan 2 Seri No.lu Tebliğ ...
» 17.02.2014 | Bağımsız Denetçi Mühür Tebliği Yayımlandı.
 
OCAK - 2014 mali sirküler
» 30.01.2014 | Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ Yayımlandı.
» 29.01.2014 | Yazılı Açıklamalar Standardı (BDS 580) Yayımlandı.
» 29.01.2014 | İlişkili Taraflar Standardı (BDS 550) Yayımlandı.
» 29.01.2014 | İlk Bağımsız Denetimler-Açılış Bakiyeleri Standardı (BDS 510) Yayımlandı.
» 28.01.2014 | Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdikleri.
» 27.01.2014 | 2014 Yılı Tahakkuktan Terkin ve Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklara İlişkin Tutar.
» 27.01.2014 | Anonim ve Limited Şirketlerin Asgari Sermaye Artırım Süreleri 14 Şubat 2014 Tarihinde Sona Ermektedir.
» 27.01.2014 | Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliği (II.15.2) Yayımlandı.
» 27.01.2014 | Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) Yayımlandı.
» 27.01.2014 | Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) Yayımlandı.
» 27.01.2014 | Kar Payı Tebliği (II-19.1) Yayımlandı.
» 27.01.2014 | Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Tutarı Artırıldı.
» 27.01.2014 | Anayasa Mahkemesi Harçlar Kanunu ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanununda Yapılan ...
» 23.01.2014 | Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1) Yayımlandı.
» 23.01.2014 | Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliği (V-102.1) Yayımlandı.
» 23.01.2014 | Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği (V-101.1) Yayımlandı.
» 23.01.2014 | Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği (VI-104.1) Yayımlandı.
» 23.01.2014 | Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Standardı (BDS 560) Yayımlandı.
» 23.01.2014 | Bağımsız Denetimde Örnekleme Standardı (BDS 530) Yayımlandı.
» 23.01.2014 | Yabancı Paraların 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Değerleme Kurları.
» 15.01.2014 | 2014 Yılında Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı.
» 10.01.2014 | Analitik Prosedürler Standardı (BDS 520) Yayımlandı.
» 10.01.2014 | Bağımsız Denetim Kanıtları-Belirli Kalemler İçin Dikkate Alınması Gereken Özel Hususlar Standardı (BDS 501) Yayımlandı.
» 09.01.2014 | Varlığa ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1) Yayımlandı.
» 06.01.2014 | Asgari Ücret ve Sosyal Güvenlikle İlgili Taban ve Tavan Ücretleri.
» 06.01.2014 | Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.1) Yayımlandı.
» 06.01.2014 | Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Yayımlandı.
» 06.01.2014 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4) Yayımlandı.
» 06.01.2014 | Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) Yayımlandı.
» 06.01.2014 | Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3) Yayımlandı.
» 03.01.2014 | 2014 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirimi Tutarları.
» 02.01.2014 | Özel Sirküler: Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na Göre Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları.
» 02.01.2014 | Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Maktu Hadler Arttırılmıştır.
» 02.01.2014 | 2014 Yılında Katma Değer Vergisinde İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade ve Mahsup Sınırı.
» 02.01.2014 | 2014 Yılında Yurt Dışında Uygulanacak Harç Tutarları Katsayısı.
» 02.01.2014 | 2014 Yılı Harç Tutarları.
» 02.01.2014 | Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutarlar Artırıldı.
» 02.01.2014 | 2014 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi.
» 02.01.2014 | 2014 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tutarları.
» 02.01.2014 | 2014 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi ve İstisna Tutarları.
» 02.01.2014 | 2014 Yılında Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Özel İletişim Vergisi.
» 02.01.2014 | 2014 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları.
» 02.01.2014 | Değerli Kağıt Bedeli Yeniden Belirlendi.
» 02.01.2014 | Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-4.2) Yayımlandı.
» 02.01.2014 | Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapan Yönetmelik Yayımlandı.
» 02.01.2014 | Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na İlişkin BKK Yayımlandı.
 
 

Sıkça Sorulan Sorular

 
Bir şirkette SSK'lı çalışırken home ofis şahıs şirketi kurabilir miyim? Bağ-Kur primi öder miyim?
 
Evden çalışıyorum, e-ticaret yapıyorum. Kira stopajı ne kadar öderim?
 
Nasıl vergi levhası alabilirim? Vergi levhası çıkarmanın maliyeti nedir?
 
Mavi kart ile şahıs işletmesi kurabilir miyim?
 
Instagram hesabımdan ürün tanıtımı ve satış yapıyorum. Karşılığında hesabıma para yatıyor. Vergi kaydı açmalı mıyım? Vergi levhasız çalışırsam ceza yer miyim? Cezası ne kadar olur?

Sıkça Sorulan Sorular

Hakkımızda

 
Muhasebe büromuz 2013 yılında Beylikdüzü'nde kuruldu. Şirket kurmak isteyenlere ve SMMM - serbest muhasebeci mali müşavir arayışında olan vergi mükelleflerine yerinde hizmet veriyoruz.

Hakkımızda
 

Hizmetlerimiz

 
Beylikdüzü bölgesinde mali müşavirlik ve şirket kuruluşları alanında hizmet veriyor, vergi mükelleflerinin defterlerini tutuyoruz. Vergi levhası çıkartmak için sürekli hizmet sunuyoruz.

Hizmetlerimiz
Şahıs Şirketi Kurmak
 
Ticari faaliyete başlamanın en hızlı ve en düşük maliyetli yolu şahıs şirketi (şahıs işletmesi) kurmaktır. 2017 yılında şahıs şirketi kurmak için yapmanız gereken tek işlem ticari faaliyetinizi sürdüğünüz bir işyeri adresi belirlemek. Bu adres; ikamet ettiğiniz ev "home-office" ya da kiraladığınız bir ofis - dükkan olabilir. Devamı için tıklayın!
 

© 2013 - 2017 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Hizmetleri