0 (212) 875 22 66

 

0 (555) 225 08 74

İSMMMO

       

Sirküler

 

Mali Sirküler


SİRKÜLER
ARALIK - 2016 mali sirküler
» 30.12.2016 | 2017 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarları Belli Oldu.
» 30.12.2016 | 6736 Sayılı Kanunun 7’nci Maddesinde Yer Alan Süreler 30 Haziran 2017 Tarihine Kadar Uzatıldı.
» 29.12.2016 | Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Maktu Hadler Artırılmıştır.
» 29.12.2016 | İade Konusu Yapılamayacak KDV Tutarı ile İlgili Sınır Yeniden Belirlendi.
» 29.12.2016 | 2017 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Tutar ve Oranları.
» 27.12.2016 | 2017 Yılı Damga Vergisi Tutarları % 7,5 Oranında Artırıldı.
» 26.12.2016 | Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin İşletilmesi, Isı Yalıtımı ve Enerji Tasarrufunda İstisna ile Geçici 67’nci Maddeye İlişkin Gelir Vergisi Tebliği.
» 21.12.2016 | Pasaport, Ehliyet Gibi Değerli Kağıt Bedellerinde Artış.
» 21.12.2016 | Özel Sirküler : 2017 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri.
» 19.12.2016 | Özel Sirküler : Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na Göre Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları.
» 16.12.2016 | Mal İhracı ve Yolcu Beraberi Eşya İhracında E-Fatura Düzenlemesi Zorunluluğu Tarihi 1 Temmuz 2017’ye Ertelendi.
» 14.12.2016 | Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8) Yayımlandı.
» 05.12.2016 | Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4) Yayımlandı.
» 02.12.2016 | Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar Yayımlandı.
 
 
 
 
EKİM - 2016 mali sirküler
» 31.10.2016 | Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 294) Yayımlandı.
» 31.10.2016 | Gelir Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.
» 31.10.2016 | Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.
» 27.10.2016 | 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar Yayımlandı.
» 26.10.2016 | Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Yayımlandı.
» 26.10.2016 | Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.
» 25.10.2016 | Katma Değer Vergisi, Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.
» 25.10.2016 | Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına ...
» 19.10.2016 | Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.
» 19.10.2016 | 2016/9214 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında 2 Haziran 1987 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Gelir Üzerinden ...
» 11.10.2016 | İşyeri Kira Ödemelerinin Banka, Benzeri Finans Kurumları veya Posta İdarelerince Düzenlenen Belgelerle Tevsik Edilme Zorunluluğu ...
» 11.10.2016 | Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7) Yayımlandı.
» 11.10.2016 | Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77) Yayımlandı.
» 06.10.2016 | Gider Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293) Yayımlandı.
» 06.10.2016 | Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) Yayımlandı.
» 06.10.2016 | Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48) Yayımlandı.
» 06.10.2016 | Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69) Yayımlandı.
» 06.10.2016 | 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6) Yayımlandı.
» 06.10.2016 | 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4) Yayımlandı.
» 06.10.2016 | 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5) Yayımlandı.
 
 
EYLÜL - 2016 mali sirküler
» 20.09.2016 | Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 8) Yayımlandı.
» 19.09.2016 | Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 15) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 54) ...
» 19.09.2016 | Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Yayımlandı.
» 19.09.2016 | Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelerde Damga Vergisi İstisnası.
» 19.09.2016 | Katma Değer Vergisi Oranı ile Özel Tüketim Tutarlarında Değişiklik Yapıldı.
» 19.09.2016 | Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği Yayımlandı.
» 19.09.2016 | 6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ...
 
 
AĞUSTOS - 2016 mali sirküler
» 29.08.2016 | 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
» 29.08.2016 | 68 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.
» 26.08.2016 | Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.
» 24.08.2016 | Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği. (Sıra No: 1)
» 19.08.2016 | Özel Sirküler : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun.
» 17.08.2016 | İşleme Konu Malvarlığının Aklama Veya Terörün Finansmanı Suçu ile İlişkili Olduğuna Dair Şüphe Bulunması Halinde İşlemi Askıya ...
» 16.08.2016 | Meslek Mensuplarının Hizmet Sözleşmelerini Kendiliğinden Uzatan İfade Nedeniyle Tarh Edilen Damga Vergisi ve Kesilen Cezaya İlişkin ...
» 10.08.2016 | 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.
» 10.08.2016 | Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılması Hakkında Karar Yayımlandı.
» 10.08.2016 | Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No:13)'nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No:15) Yayımlandı.
» 09.08.2016 | 6728 Sayılı Kanun ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamaya konulmuştur.
» 01.08.2016 | Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Kamuya Yararlı Vakıflar Listesi Güncellendi.
» 01.08.2016 | Tahsilat Genel Tebliği (Seri:B Sıra No:10) Yayımlandı.
» 01.08.2016 | Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik Yayımlandı.
» 01.08.2016 | 2016 Yılı Muhasebecilik, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde ...
 
 
TEMMUZ - 2016 mali sirküler
» 27.07.2016 | Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.
» 27.07.2016 | Kesin Mizan Gönderme Zorunluluğu Kaldırıldı.
» 25.07.2016 | Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı.
» 20.07.2016 | 2016/2 Geçici Vergi Döneminde Yeniden Değerleme Oranı.
» 12.07.2016 | 4 Temmuz 2016 Tarihinden İtibaren Geçerli III Sayılı Listede Yer Alan Malların Maktu ÖTV Tutarları.
» 11.07.2016 | Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Tutarı.
» 11.07.2016 | 01.07.2016-31.12.2016 Tarihleri Arasında Geçerli Yurtiçi Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları.
» 11.07.2016 | Harçlara İlişkin 2016/8976 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.
» 11.07.2016 | Ekonomi Bakanlığı’nca İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi ...
» 01.07.2016 | Katma Değer Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapıldı.
 
 
 
 
MAYIS - 2016 mali sirküler
» 30.05.2016 | Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu'nun 31 Mayıs 2016 Tarihine Kadar Verilmesi Gerekiyor.
» 30.05.2016 | Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlanmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına ...
» 30.05.2016 | Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ Tebliğ No: (2008/1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.
» 26.05.2016 | Özel Sirküler : 2016 Yılı Emlak Vergisi Birinci Taksiti Ödeme Süresi 31 Mayıs 2016 Günü Sona Eriyor.
» 25.05.2016 | Vergi Levhası Yazdırma Süresi 31 Mayıs 2016 Günü Sona Eriyor.
» 23.05.2016 | Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) Yayımlandı.
» 23.05.2016 | Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına ...
» 23.05.2016 | Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebliğ (TÜRKAK: 2016/1) Yayımlandı.
» 09.05.2016 | Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) Yayımlandı.
» 09.05.2016 | Katma Değer Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapıldı.
» 09.05.2016 | 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.
 
 
NİSAN - 2016 mali sirküler
» 29.04.2016 | Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı.
» 26.04.2016 | 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) Yayımlandı.
» 25.04.2016 | 291 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.
» 25.04.2016 | Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Yayımlandı.
» 25.04.2016 | Kurumlar Vergisi Beyanname Verme ve “Elektronik Defter Beratları’nın Yüklenme Süresi Uzatıldı.
» 14.04.2016 | Sermaye Artırımında İndirim Uygulamasında Dikkate Alınacak Faiz Oranına İlişkin Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı.
» 11.04.2016 | Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) Yayımlandı.
» 11.04.2016 | Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 4) Yayımlandı.
» 06.04.2016 | 14 Seri No.lu Özel iletişim Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.
 
 
MART - 2016 mali sirküler
» 30.03.2016 | Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) Yayımlandı.
» 29.03.2016 | Elektronik Tebligat Uygulaması 1 Nisan 2016 Tarihi İtibariyle Başlıyor.
» 23.03.2016 | Gelir Vergisi Beyanname Verilme Süresi Uzatıldı.
» 22.03.2016 | Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapıldı.
» 07.03.2016 | 6676 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde ...
» 04.03.2016 | Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No : 9) Yayınlandı.
» 01.03.2016 | 13 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.
» 01.03.2016 | 470 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.
» 01.03.2016 | 2016/8423 Sayılı “Artvin İli, Murgul İlçesinde 11.11.2015/13.11.2015 Tarihleri Arasında Meydana Gelen Doğal Afet Nedeniyle Oluşan ...
 
 
ŞUBAT - 2016 mali sirküler
» 19.02.2016 | Türkiye - Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 1) Yayımlandı.
» 15.02.2016 | 469 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.
» 15.02.2016 | Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006-32/32)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ...
» 12.02.2016 | 6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.
» 12.02.2016 | Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5) Yayımlandı.
» 10.02.2016 | Yabancı Paraların 31.12.2015 Tarihi İtibariyle Değerleme Kurları.
» 04.02.2016 | Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapıldı.
» 03.02.2016 | 99 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri Yayımlandı.
» 02.02.2016 | Türkiye İş Kurumu Tarafından Sunulan Hizmetler İçin İşsizlik Sigortası Fonundan Kaynak Aktarımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında ...
» 02.02.2016 | 01.01.2016 – 31.03.2016 Tarihleri Arasında Geçerli Yurtiçi ve 1 Ocak 2016 – 30 Haziran 2016 Tarihleri Arasında Geçerli Yurtdışı Gelir ...
 
 
OCAK - 2016 mali sirküler
» 29.01.2016 | Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdikleri.
» 25.01.2016 | Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Tutarı Artırıldı.
» 22.01.2016 | Danıştay Başkanlık Kurulu’nun Dava Dairelerinin Görev Dağılımına İlişkin Kararı.
» 18.01.2016 | Meksika ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesine ilişkin BKK Yayımlandı.
» 18.01.2016 | Kosova ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesine İlişkin BKK Yayımlandı.
» 14.01.2016 | Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Tutarı.
» 12.01.2016 | Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliği Yayımlandı.
» 11.01.2016 | Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğ (Temlik ve Vergi Borçlarına Takas) (Sıra No: 12)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ ...
» 11.01.2016 | Tahsilat Genel Tebliği (Seri: 8 Sıra No: 9) Yayımlandı.
» 07.01.2016 | Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ...
» 06.01.2016 | Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 467) Yayımlandı.
» 06.01.2016 | Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 466) Yayımlandı.
» 06.01.2016 | Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 465) Yayımlandı.
» 06.01.2016 | Vergi Usul kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 462) Yayımlandı.
» 06.01.2016 | 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapan 461 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Yayımlandı.
» 06.01.2016 | Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra No: 333)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 458) Yayımlandı.
» 04.01.2016 | Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ...
» 04.01.2016 | Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 467) Yayımlandı.
» 04.01.2016 | Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra No: 465) Yayımlandı.
» 04.01.2016 | Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra No: 463) Yayımlandı.
» 04.01.2016 | Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na İlişkin BKK Yayımlandı.
» 04.01.2016 | Katma Değer Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapıldı.
» 04.01.2016 | 2016 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarları Belli Oldu.
» 04.01.2016 | 2016 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirimi Tutarları.
» 04.01.2016 | Asgari Ücret ve Sosyal Güvenlikle İlgili Taban ve Tavan Ücretleri.
» 04.01.2016 | Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Faiz Oranının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ Yayımlandı.
» 04.01.2016 | Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Maktu Hadler Artırılmıştır.
» 04.01.2016 | 2016 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi ve İstisna Tutarları.
 
 
 

Sıkça Sorulan Sorular

 
Bir şirkette SSK'lı çalışırken home ofis şahıs şirketi kurabilir miyim? Bağ-Kur primi öder miyim?
 
Evden çalışıyorum, e-ticaret yapıyorum. Kira stopajı ne kadar öderim?
 
Nasıl vergi levhası alabilirim? Vergi levhası çıkarmanın maliyeti nedir?
 
Mavi kart ile şahıs işletmesi kurabilir miyim?
 
Instagram hesabımdan ürün tanıtımı ve satış yapıyorum. Karşılığında hesabıma para yatıyor. Vergi kaydı açmalı mıyım? Vergi levhasız çalışırsam ceza yer miyim? Cezası ne kadar olur?

Sıkça Sorulan Sorular

Hakkımızda

 
Muhasebe büromuz 2013 yılında Beylikdüzü'nde kuruldu. Şirket kurmak isteyenlere ve SMMM - serbest muhasebeci mali müşavir arayışında olan vergi mükelleflerine yerinde hizmet veriyoruz.

Hakkımızda
 

Hizmetlerimiz

 
Beylikdüzü bölgesinde mali müşavirlik ve şirket kuruluşları alanında hizmet veriyor, vergi mükelleflerinin defterlerini tutuyoruz. Vergi levhası çıkartmak için sürekli hizmet sunuyoruz.

Hizmetlerimiz
Şahıs Şirketi Kurmak
 
Ticari faaliyete başlamanın en hızlı ve en düşük maliyetli yolu şahıs şirketi (şahıs işletmesi) kurmaktır. 2017 yılında şahıs şirketi kurmak için yapmanız gereken tek işlem ticari faaliyetinizi sürdüğünüz bir işyeri adresi belirlemek. Bu adres; ikamet ettiğiniz ev "home-office" ya da kiraladığınız bir ofis - dükkan olabilir. Devamı için tıklayın!
 

© 2013 - 2017 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Hizmetleri