Yazılar

Torba Yasada Yapılan Değişikliklere İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

Özet : 7061 sayılı Yasa ile yapılan değişikliklere paralel olarak KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ’nde değişiklikler yapıldı.

• Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2018, 2019 ve 2020 hesap dönemlerine ait kurum kazançları üzerinden %22 oranında kurumlar vergisi ve anılan vergilendirme dönemlerinin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen esaslara göre %22 oranında geçici vergi ödenecektir.

• Kooperatiflerin faaliyetin icrasına tahsis ettikleri ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan demirbaş, makine, teçhizat, taşıt ve benzeri amortismana tabi iktisadi kıymetleri elden çıkarmalarının ortak dışı işlem sayılmayacaktır.

Devamını Oku