Yazılar

Vergilerini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren Vergi İndirimi Uygulaması Başlıyor

ÖZET : 301 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi konusunda açıklama ve düzenleme yapılmıştır.

  • Vergi indiriminden ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar, finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilir.
  • İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olmalıdır.
  • Kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler vergi indiriminden yararlanılmasına engel teşkil etmez.
  • İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmamalıdır.
  • Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcu bulunmamalıdır.
  • Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiiller (kaçakçılık suçları) işlenmemiş olmalıdır.
  • Ticari, zirai veya mesleki kazancın diğer gelir unsurlarıyla birlikte beyan edilmesi durumunda, bu kazançların matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilecektir.

Devamını Oku