Ücretsiz İzin Belgesine ve Devamsızlık Tutanaklarına İtibar Edilebilmesinin Koşulları

ÖZET : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası mevzuatına göre SGK’ ya EK-10 belgesi ile verilen ve 30 günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin bilgi ve belgelerden olan ücretsiz izin belgesi ve devamsızlık tutanaklarına Sosyal Güvenlik Kurumunca itibar edilebilmesi için, ücretsiz izin belgesinde hem işveren/işveren vekili hem de sigortalının imzasının bulunması, devamsızlık tutanaklarında ise işveren/işveren vekili/işyeri yetkilisinden birisinin imzası ile birlikte varsa şahitlerin imzasının bulunması gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumunun yayımlanmış olduğu 02.08.2016 tarih 4244632 sayılı Genel yazısı bulunmaktadır.

21.07.2017/97

ÜCRETSİZ İZİN BELGESİ VE DEVAMSIZLIK TUTANAKLARININ EKSİK GÜN BELGELERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun dördüncü fıkrasına göre “ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların, otuz günden az çalıştıklarını ispatlayan belgelerin, işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesi gereken süre içinde verilmesi”, beşinci fıkrasında ise “belirtilen belgelerin aylık prim hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesi gereken süre içinde verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin geçerli sayılmaması halinde, otuz günden az bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi Kurumca re’sen düzenlenir ve muhteviyatı primler, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil olunacağı” hükümleri getirilmiştir.

30 günden az çalışan sigortalılar için aylık prim hizmet belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamesi ile birlikte SGK’ ya EK-10 eksik gün bildirim belgeleri ekinde verilmesi gereken belgelerden olan ücretsiz izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi ile devamsızlık tutanaklarıyla ilgili matbu bir form bulunmamaktadır. Ayrıca bu belgelerin nasıl düzenleneceği konusunda da hem 4857 sayılı İş Kanununda hem de 5510 sayılı Kanunda ve ilgili yönetmeliklerinde herhangi bir husus bulunmamaktadır.

Hukukun genel prensiplerine göre birden fazla kişiye lehte veya aleyhte hak doğuran bir hukuki işlemin geçerli olabilmesi için tarafların irade beyanlarının o hukuki işleme yansıması gerekmektedir. Bu nedenle EK-10 belgesi ekinde SGK’ ya verilen ücretsiz izin belgesinde işveren/işveren vekili/işyeri yetkilisinden birisinin imzası ile birlikte sigortalının da imzasının bulunması, devamsızlık tutanaklarında ise işveren/işveren vekili/işyeri yetkilisinden birisinin imzası ile birlikte öncelikle işyeri sigortalılardan olmak üzere şahitlerin imzasının bulunması ve hergün için(devamsızlık tutanaklarının) ayrı ayrı düzenlenmesi gerekmektedir.

ÜCRETSİZ İZİN BELGESİ İLE DEVAMSIZLIK TUTANAKLARI SGK’YA VERİLİRKEN MÜKELLEFLERİN VEYA MESLEK MENSUPLARININ DİKAT ETMESİ GEREKEN HUSUS

EK-10 belgesi ile verilen ve 30 günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin bilgi ve belgelerden olan ücretsiz izin belgesi ve devamsızlık tutanaklarının yukarıda açıklanan şekilde düzenlenmemesinden dolayı mükelleflerimizin geriye yönelik olarak prim yüküne maruz kalmaması ve idari para cezasına uğramaması için , söz konusu belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi aşamasında ücretsiz izin belgesinde hem işveren/işveren vekili/işyeri yetkilisinin hem de sigortalının imzasının bulunması,devamsızlık tutanaklarında ise işveren/işveren vekili/işyeri yetkilisinden birisinin imzası ile birlikte varsa şahitlerin imzasının olmasını sağlamaları gerekmektedir.

Saygılarımızla…

TÜRMOB