Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan 7061 Sayılı Kanun

Özet : 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birçok vergi kanununda değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir.

  • 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançları %22 oranında kurumlar vergisine tabi olacaktır.
  • Asgari ücretlerin vergi tarifesi dilim değişikliği nedeniyle 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 1.404,06 TL’nin altına düşmesinin önlenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
  • Gayrimenkul sermaye iratlarına yönelik olarak mükelleflerin gerçek giderlerine karşılık olmak üzere hasılatlarının %25’i oranında uygulanmakta olan götürü gider oranı %15’e düşürülmüştür.
  • Mükelleflerin ikamet adres değişikliğini bildirme zorunluluğu kaldırılmıştır.
  • Özel iletişim vergisi oranları her bir hizmet için %7,5 olarak aynı oranda belirlenmiştir.
  • 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na geçici madde eklemek suretiyle takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, 2017 yılında uygulanan birim değerlerin %50 sini geçemeyeceği belirtilmiştir.
  • Şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için uygulanan %10 nispetindeki veraset ve intikal vergisi oranı %20 ‘ye yükseltilmiştir.
  • Kurumların iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançlarına uygulanan istisna tutarı %75’den %50’ye indirilmiştir.
  • Kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle muafiyetlerini kaybetmemelerinin önlenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
  • Motorlu taşıtlar vergileriyle ilgili vergi artışına yönelik yeni bir düzenleme yapılmıştır.

Daha önce kamuoyunda tartışılan dağıtılmayan kar paylarının vergilendirilmesine ilişkin düzenlemede Yasada yer almamıştır.

5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile çeşitli vergi kanunlarında düzenleme ve değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler temel özellikleri itibariyle aşağıdaki gibidir.

• 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançları %22 oranında kurumlar vergisine tabi olacaktır.
• 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesinin kapsamında yer alan ödeme ve işlemlere ek olarak kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların istisna kapsamında olanlar dahil mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle hak sahiplerine yapacakları ödemeler de kapsama alınmıştır. Meslek kuruluşları ile vakıf üniversiteleri ise yeni düzenlemenin kapsamı dışında tutulmuştur.
• Kamu alacaklarının yurtdışında bulunan Türk yurttaşları veya yabancı uyruklu kişiler tarafından yurtdışı bankaların banka kartı ve benzeri kartları ile ödenmesinde aracılık yapacak yurtiçi bankaların, katlanacağı giderler için komisyon alabilmelerine olanak sağlanmıştır.
• 6183 sayılı Kanunun 15 inci, 55 inci, 56’ncı ve 60’ıncı maddelerinde ve 58 inci maddesinin birinci ve yedinci fıkralarında yer alan “7” ibareleri “15” şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklikle mükelleflerin ödeme emrine itiraz, mal bildiriminde bulunma ve borçlarını ödeme, teminat karşılığı takip süreleri, 7 günden 15 güne
çıkarılmıştır.
• Özel iletişim vergisi oranları her bir hizmet için %7,5 olarak aynı oranda belirlenmiştir.
• Gider Vergileri Kanunu’nun 29 uncu maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle işlemin yapıldığı yere bakılmaksızın vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri sonucu lehe alınan paralar; banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilmiştir.
• Şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için uygulanan %10 nispetindeki veraset ve intikal vergisi oranı, %20 ‘ye yükseltilmiştir.
• Gayrimenkul sermaye iratlarına yönelik olarak mükelleflerin gerçek giderlerine karşılık olmak üzere hasılatlarının %25’i oranında uygulanmakta olan götürü gider oranı %15’e düşürülmüştür.
• Asgari ücretlilerin tarife dilimi değişikliği sonucunda 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında maaşlarının 1.404,06 TL’nin altına düşmesi nedeniyle, ücretlerinde meydana gelen azalışı telafi etmek amacıyla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na geçici bir madde ilave edilmiştir. Yapılan düzenleme ile bekâr ve çocuksuz bir asgari ücretlinin
durumu esas alınmak suretiyle gerek bu durumdaki ücretlilerin gerekse net ücreti 1.404,06 TL’nin altına düşecek diğer ücretlilerin elde edecekleri net ücretleri 1.404,06 TL’ye tamamlayacak şekilde ilave asgari geçim indirimi sağlanmıştır.
• Bilinen adresler yeniden düzenlenerek işi bırakma bildirimlerinde, vergi mahkemesindeki dava açma dilekçelerinde, cevaplarında ve benzeri belgelerde yer alan adresler bilinen adres olmaktan çıkarılarak mükelleflerin MERNİS kayıtlarında yer alan yerleşim yeri adresleri bilinen adresler arasına alınmıştır. Ayrıca, tebligatın hangi
durumlarda hangi adreslere ve kimlere yapılacağına ilişkin hususlarda düzenleme
yapılmıştır.
• Mükellefin işyeri adresinde bulunamaması halinde MERNİS’te kayıtlı yerleşim yeri adresine gidilmesi esası getirilmiş ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda yer alan kapıya yapıştırma usulüyle tebligata ilişkin benzer düzenlemeye 213 sayılı Kanunda da yer verilmiştir.
• Tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren bir pusula kapıya yapıştırılmasından sonra tebliğ evrakının pusulanın yapıştırıldığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde muhatabı tarafından alınması hâlinde alındığı günde, bu süre içerisinde alınmaması hâlinde ise on beşinci günde tebliğ yapılmış sayılacaktır.
• Tebliğin ilanen yapılacağı haller arasına, MERNİS’te kayıtlı yerleşim yeri adresi bulunmaması hali eklenmiştir.
• Süresinden sonra verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelere istinaden düzenlenen ihbarnamelerin mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilebilecektir.
• Mükelleflerin ikamet adres değişikliğini bildirme zorunluluğu kaldırılmıştır.
• Motorlu taşıtlar Vergisi Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelen (I) sayılı tarifenin “1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümünün tarifesi değiştirilmiştir.
• Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme usulünün Kanunla değiştirilmesine bağlı olarak mevcut tarifenin, 31/12/2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilmiş taşıtlar için uygulanmasını sağlamak üzere geçici madde düzenlenmiştir.
• Değerli kağıtların Maliye Bakanlığının onayı ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından da hazırlanıp bastırılabilmesi veya elektronik belge olarak düzenlenebilmesi olanağı getirilmiştir.
• Damga vergisinde maktu ve nispi damga vergilerinin artırılması ve indirilmesine ilişkin Bakanlar Kuruluna verilen yetkinin, kağıt türleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı kullanılmasına imkân sağlanmıştır.
• Kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı konusunda Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanunda istisna düzenlemeleri yapılmıştır.
• Transfer fiyatlandırması uygulamasında peşin fiyatlandırma anlaşmalarının teşvik edilmesi amacıyla söz konusu anlaşmalara yönelik uygulanan ve anlaşma sürecinde ödenmesi gereken başvuru harcı ve yenileme harcı kaldırılmıştır.
• 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na geçici madde eklemek suretiyle takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, 2017 yılında uygulanan birim değerlerin % 50 sini geçmemesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
• Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin, Avrupa Birliği uygulamalarına benzer şekilde, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.
• Cep telefonu abonelerinin yurtdışında yaptıkları kullanımlara ilişkin yurtdışında bulunan operatör tarafından, yurtiçindeki operatöre verilen roaming hizmetine ilişkin bedel ile bu bedelin yurtiçindeki operatör tarafından aboneye yansıtılması, katma değer vergisinden istisna edilmiştir.
• İmalat sanayii yatırımları üzerindeki katma değer vergisinden kaynaklı finansman yükünü gidermek amacıyla bu yatırımlar nedeniyle 2017 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek katma değer vergisinin iadesi uygulamasının 2018 yılında da sürdürülmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
• 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici maddeyle, Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin başta katma değer vergisi olmak üzere, özel iletişim vergisi, damga vergisi, özel tüketim vergisi gibi diğer vergi ve benzeri mali yükümlülüklerde istisna sağlanmak suretiyle idare ve proje yüklenicilerinin maliyetlerinin düşürülerek, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bu Proje kapsamında yapılacak harcamaların azaltılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.
• Makaronların 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetveline dahil edilmesi suretiyle özel tüketim vergisinin kapsamına alınmasına bağlı olarak makaronlara ilişkin vergileme ölçüleri belirlenmiştir.
• Makaronların 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetveline dahil edilmesi suretiyle özel tüketim vergisinin kapsamına alınmasına bağlı olarak Bakanlar Kuruluna sigara ve diğer tütün mamulleri için verilen oran, asgari maktu vergi tutarı ve maktu vergi tutarı belirleme yetkileri, makaronları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
• “Meyvalı gazozlar” ve enerji içecekleri ve meyve suyu özelliği göstermeyen çeşitli içeceklerin (limonatalar hariç.
• ç) ve makaronların özel tüketim vergisinin kapsamına alınması sağlanmıştır.
• Gelir İdaresi Başkanlığının görevleri arasına vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele edilmesi, vergiye gönüllü uyumun ve tahsilatta etkinliğin artırılması amaçlarıyla mükellefiyet, vergilendirme ve risk analizine yönelik her türlü bilgi, veri ve istatistiği toplamak suretiyle Risk Analizi Sistemi oluşturma ve risk analizi çalışmaları yapma görevi eklenmiştir.
• Kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle muafiyetlerini kaybetmemelerine ve bu işlemlerinden doğan kazançlarının kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme olarak Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde vergilendirilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.
• Kurumların iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançlarına uygulanan istisna, bu kazancın %50’si olarak yeniden belirlenmiştir.
• 6770 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen ve 2017 yılında yapılan imalat sanayii yatırımları için 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi kapsamındaki yatırım teşviklerinden daha yüksek oranlarda faydalanılmasına imkân veren anılan Kanunun geçici 9 uncu maddesinde yer alan düzenlemenin 2018 yılında da uygulanacağı belirtilmiştir.

7061 sayılı yasa ile yapılan değişiklikler, düzenlemelerin önceki haliyle karşılaştırmalı olarak bu PDF dosyada yer almaktadır.

TÜRMOB

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on whatsapp
Whatsapp
Share on google
Google
Share on email
Email
Share on print
Print

Bu sayfayı paylaşmak istiyorum!