Sirküler

4447 Sayılı Kanun’un Geçici 19’uncu Maddesi Hatalı Tanımlamalar

Bilindiği üzere, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında “bu maddeyle sağlanan prim desteği 2020/Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay olarak uygulanır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

2018/22 sayılı Genelgenin “4 Destekten yararlanma süresi” başlıklı bölümünde ise; sigortalının destek kapsamında işe başladığı işyerinden 12 ay/18 ay destek süresi dolmadan işten ayrılıp aynı işyerinde veya aynı işverene ait farklı bir işyerinde veyahut farklı bir işverene ait işyerinde yeniden işe başlaması durumunda, yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde aranılan şartların sağlanması kaydıyla, sonradan işe girdiği işyeri işverenlerince bu sigortalıdan dolayı kalan süre kadar destekten yararlanılabilmesinin mümkün bulunduğu açıklanmıştır.
Konuya ilişkin olarak yapılan inceleme neticesinde, ekli listede yer alan sigortalılar için daha önce;
– 17103 kanun numaralı teşvik tanımlaması yapılan işyerinden destek süresi bitmeden ayrılarak 27103 teşviki kapsamında başka bir işyerine girdiklerinde,
– 27103 kanun numaralı teşvik tanımlaması yapılan işyerinden destek süresi bitmeden ayrılarak 17103 teşviki kapsamında başka bir işyerine girdiklerinde, Yeni işe girdikleri işyeri işvereni tarafından yapılan tanımlama sırasında sigortalı için ilk tanımlama yapılan işyerinden kalan süre yerine 12 ay ya da 18 aylık sürelerin verildiği, dolayısıyla prim teşvikinden ya da prim teşviki ile birlikte ücret desteğinden yersiz yararlanıldığı tespit edilmiştir.
Tespit edilen sorunun devam etmemesi yönünde programlar üzerinde gerekli güncelleme işlemi yapılmış olmakla birlikte, bu nitelikteki sigortalılar için yeni işe alınan işyerinden yapılan teşvik tanımlama sürelerindeki teşvik bitiş dönemleri, kalan süre hesabına uygun olacak şekilde güncellenmiş, bazı işyerleri için de teşvik tanımlamaları silinmiş ve ekli listede yer alan sigortalılar için uygun olmayan dönemler hatalı teşvik listelerine düşürülmüştür. Söz konusu hatalı teşvik kayıtları için, Kurumumuz sistemlerinden kaynaklı yersiz yararlanmaya sebebiyet verildiğinden, ekli listede yer alan sigortalılar ve karşılığı dönemlerle sınırlı kalacak şekilde hatalı teşvik listelerindeki hatalı dönemlerin 05510 kanun numaralı teşvike ya da işverence talep edilen farklı kanun numaralı teşvike dönüştürülmesi için;
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
İstihdam Teşvikleri Daire Başkanlığı
  • Tahakkuk edecek borcun gecikme cezası ve gecikme zammı olmaksızın işverene 5 iş günü içerisinde tebliğ edilmesi,
  • 5 iş günü içerisinde ödenmesi halinde, MOSİP sisteminden tahsilat tarihinin değiştirilerek ilgili döneme gecikme ezası ve gecikme zamsız işlenmesi,
  • İşverene tebliğ edilen yazı doğrultusunda hatalı teşvik listesinde yer alan ve farklı kanun numarasına çevrilerek tahsilat tarihi değiştirilen ve gecikme cezası ile gecikme zammı olmaksızın borcu tahsil edilen iş yeri dosyasına bu yazı e eki listenin Sosyal Güvenlik Merkezinizde işlem gören bölümünün birer örneğinin konulması,
  • 2019/10.döneme ait teşvikli bildirgenin verilmesi sırasında işveren borçlu gözükeceğinden, bu işlemlerin ivedi bir şekilde yapılması, gerekmektedir.
0 cevaplar

YORUM!

Bu konuda yazmak ister misiniz?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir