Ertelenen Prim Borçlarının KDV Mahsubu ile Ödenmesi

Özet : Sosyal Güvenlik Kurumu yayımladığı 30.10.2017 tarih 5461186 sayılı genel yazı ile ertelenen prim borçlarının KDV mahsubu ile ödenebileceğini belirtmiştir.

31.10.2017 / 127-1

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 72 nci maddesine göre özel sektör işverenlerinin 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin tahakkuk edecek olan sigorta primlerinin Kanunda öngörülen usul ve esasa göre hesaplanacak olan tutarlarını, 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde Kurumca belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primlerin süresinde ödenmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 nci maddesinin 13 ncü fıkrasına göre, işverenlerin sigorta prim borçlarını katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle de ödenebileceği hükmü getirilmiştir.

Buna göre ertelenen söz konusu ödemelerden Ekim ayının sonunda ödenmesi gereken 2016 yılı Aralık ayına ilişkin sigorta primi tutarını, KDV mahsubu yoluyla ödemek isteyen işverenler için yasal ödeme süresi 20 Kasım 2017 tarihi olarak dikkate alınacağından, sigorta primlerini KDV mahsubuyla ödeyecek olan işverenler için 20 Kasım 2017 tarihi itibariyle Kurum hesaplarına geçmiş olan ödemeler bakımından ödemenin yasal süresi içinde yapıldığı kabul edilecektir.

Söz konusu Kanun kapsamında ertelenmiş olan takip eden aylara ait sigorta primlerini, ödemeleri gereken son tarihten itibaren takip eden ayın 20 sine kadar KDV mahsubuyla ödeyecek olan işverenler bakımından da ödemelerinin yasal süresi içinde yapılmış olduğu kabul edilerek işlem yapılacaktır.

Bu haktan yararlanmak isteyen işverenlerimizin ve meslek mensuplarımızın bunun için ya Sosyal Güvenlik Kurumuna ya da ilgili ay ödemesine ait tahakkuk fişi ile Maliye Bakanlığının ilgili dairesine başvurmaları gerekmektedir. Bu haktan yararlanmak için mutlaka Maliye bakanlığının ilgili dairesinin, işverenin KDV alacağından doğan parayı Sosyal Güvenlik kurumu hesabına sigorta primlerinin ödenmesi gereken son tarihi takip eden ayın 20 sine kadar aktarması gerekmektedir.

Saygılarımızla…

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on whatsapp
Whatsapp
Share on google
Google
Share on email
Email
Share on print
Print

Bu sayfayı paylaşmak istiyorum!