Yazılar

Torba Yasada Yapılan Değişikliklere İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

Özet : 7061 sayılı Yasa ile yapılan değişikliklere paralel olarak KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ’nde değişiklikler yapıldı.

• Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2018, 2019 ve 2020 hesap dönemlerine ait kurum kazançları üzerinden %22 oranında kurumlar vergisi ve anılan vergilendirme dönemlerinin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen esaslara göre %22 oranında geçici vergi ödenecektir.

• Kooperatiflerin faaliyetin icrasına tahsis ettikleri ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan demirbaş, makine, teçhizat, taşıt ve benzeri amortismana tabi iktisadi kıymetleri elden çıkarmalarının ortak dışı işlem sayılmayacaktır.

Devamını Oku

Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan 7061 Sayılı Kanun

Özet : 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birçok vergi kanununda değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir.

 • 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançları %22 oranında kurumlar vergisine tabi olacaktır.
 • Asgari ücretlerin vergi tarifesi dilim değişikliği nedeniyle 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 1.404,06 TL’nin altına düşmesinin önlenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
 • Gayrimenkul sermaye iratlarına yönelik olarak mükelleflerin gerçek giderlerine karşılık olmak üzere hasılatlarının %25’i oranında uygulanmakta olan götürü gider oranı %15’e düşürülmüştür.
 • Mükelleflerin ikamet adres değişikliğini bildirme zorunluluğu kaldırılmıştır.
 • Özel iletişim vergisi oranları her bir hizmet için %7,5 olarak aynı oranda belirlenmiştir.
 • 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na geçici madde eklemek suretiyle takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, 2017 yılında uygulanan birim değerlerin %50 sini geçemeyeceği belirtilmiştir.
 • Şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için uygulanan %10 nispetindeki veraset ve intikal vergisi oranı %20 ‘ye yükseltilmiştir.
 • Kurumların iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançlarına uygulanan istisna tutarı %75’den %50’ye indirilmiştir.
 • Kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle muafiyetlerini kaybetmemelerinin önlenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
 • Motorlu taşıtlar vergileriyle ilgili vergi artışına yönelik yeni bir düzenleme yapılmıştır.

Daha önce kamuoyunda tartışılan dağıtılmayan kar paylarının vergilendirilmesine ilişkin düzenlemede Yasada yer almamıştır.

Devamını Oku

Sosyal Güvenlik Mevzuatına Göre Mücbir Sebep Hallerinde İşverenlerin Hakları ve Sorumlulukları

ÖZET : 5510 Sayılı Kanun’un 91’inci maddesine göre; yangın, su baskını, sel, kuraklık, yer kayması, deprem gibi afetlerle ağır hastalık, ağır kaza, tutukluluk ve sabotaj gibi nedenlerle ticari veya ekonomik kayıplara uğrayan işverenler ve sigortalılar ile yetkili makamlarca genel hayatı etkilediğine dair karar verilen vaka, afet veya mücbir sebep hâllerinde, genel hayatın etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahalde doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören işverenlerle sigortalıların, 5510 Sayılı Kanun’a göre kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi ve belge ile yapılması gereken başvuruların, ödenmesi gereken primlerin ve diğer kurum alacaklarının ödeme süreleri ertelenmektedir.

Devamını Oku

Hurdaya Ayrılmış Araçların Motorlu Taşıt Vergisi ile Trafik Para Cezaları Borcu Siliniyor

Özet : 48 seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde 7020 sayılı Kanun’un Geçici 1’nci maddesi kapsamında

 • Model yılı 1997 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını hurdaya çıkarılmaları durumunda 31/12/2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergileri ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezalarının
 • Model yılı 2005 ve daha eski olan taşıtlardan mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olan  taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin 1/4’ünün 31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının

tahsilinden vazgeçilmesine konularında açıklama ve düzenlemeler yer almıştır.

Devamını Oku

İzaha Davet Uygulaması 1 Eylül 2017 Tarihinden İtibaren Başlıyor

ÖZET : 482 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Vergi Usul Kanunu’nun 370’nci maddesinde düzenlenen izaha (açıklamaya) davet müessesesinin kapsamı ve şekli, ön tespitin niteliği, izaha daveti yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek idari birimler, davet yapılacaklar, yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar belirlendi.

Devamını Oku

Ücretsiz İzin Belgesine ve Devamsızlık Tutanaklarına İtibar Edilebilmesinin Koşulları

ÖZET : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası mevzuatına göre SGK’ ya EK-10 belgesi ile verilen ve 30 günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin bilgi ve belgelerden olan ücretsiz izin belgesi ve devamsızlık tutanaklarına Sosyal Güvenlik Kurumunca itibar edilebilmesi için, ücretsiz izin belgesinde hem işveren/işveren vekili hem de sigortalının imzasının bulunması, devamsızlık tutanaklarında ise işveren/işveren vekili/işyeri yetkilisinden birisinin imzası ile birlikte varsa şahitlerin imzasının bulunması gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumunun yayımlanmış olduğu 02.08.2016 tarih 4244632 sayılı Genel yazısı bulunmaktadır.

Devamını Oku

İş Kazası Geçirilen Gün Raporlu Sayılan Sigortalıların SGK’ya Bildirilmemesi Halinde Asgari Ücret Desteğinden Yararlanma

ÖZET : İş kazasına uğranılan an itibariyle işverenlerce sosyal sigorta yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olması şartıyla iş kazasına uğranılan gün için sonradan verilen günlü ve kazançlı aylık prim ve hizmet belgelerine istinaden işverenlerin kayıt dışı sigortalı çalıştırdıklarının kabul edilmeyerek işverenlerin yararlanmakta oldukları asgari ücret desteğinin durdurulmaması ve yararlanmış oldukları asgari ücret destek tutarlarının geri alınmaması gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu buna ilişkin 14.07.2017 tarih 8925159 sayılı genel yazı yayımlanmıştır.

Devamını Oku