Defter Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi

Defter beyan aracılık ve sorumluluk sözleşmesi PDF formatında indirmek için, tıklayın!

Ek- 1

Sözleşme Numarası: ……………

Defter-Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi
(Meslek Odaları ile Basit Usulde Vergilendirilen Üyeleri İçin)

Madde 1 – Sözleşmenin Tarafları
Bu sözleşme, bir tarafta ……………  (bundan sonra “Meslek Odası” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta …………… bundan sonra “Mükellef/İşveren” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler

Meslek Odasının Mükellefin/İşverenin 
Vergi Kimlik Numarası
Adı Soyadı/Unvanı
Merkezi / Doğum Yeri
Kuruluş Tarihi / Doğum Tarihi
Bağlı Bulunduğu Oda ve Sicil No
Adresi
Telefon Numarası
Cep Telefonu Numarası
Faks Numarası
Elektronik Posta Adres
Meslek Odasının Kanuni Temsilcisinin 
Adı Soyadı
T.C. Kimlik Numarası

Madde 3 – Sözleşmenin Konusu
Bu sözleşmenin konusu, mükellef/işveren (kanuni temsilcisi veya vergi sorumlusu dahil) tarafından Defter-Beyan Sistemi kullanımına aracılık yetkisine sahip meslek odasına sunulan bilgiler [5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri dahil] çerçevesinde, Defter-Beyan Sistemi kapsamında gelir-gider kaydının yapılması, beyannamelerin gönderilmesi başta olmak üzere Sistem içerisinde yer alan diğer işlemlerin yerine getirilmesi ve bu işlemler neticesinde düzenlenerek elektronik ortamda iletilen ve mükellefe/işverene tebliğ yerine geçen tahakkuk fişi, ihbarname gibi belgelerin elektronik ortamda alınmasıdır.

Madde 4 – Tarafların Karşılıklı Sorumluluk ve Yükümlülükleri
4.1 Meslek odası ve mükellef/işveren, Defter-Beyan Sistemi kullanımı sırasında Maliye Bakanlığı (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri için Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve 1 Adi ortaklık şeklindeki mükellefiyetlerde ortaklığa ait bilgiler yazılacaktır. 2 T.C. vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası bulunan yabancı gerçek kişilerde yabancı kimlik numarası yazılacaktır.

Sosyal Güvenlik Bakanlığınca müştereken) tarafından yayımlanan/yayımlanacak genel tebliğ, sirküler ve diğer ilgili düzenlemelerde belirtilen usul ve esaslara uyacaktır.

4.2 Meslek odası, mükellef/işveren veya kanuni temsilcisi tarafından kendisine sağlanan bilgilere ve yasal düzenlemelere uygun olarak kayıtların, beyannamelerin ve bildirimlerin Defter-Beyan Sistemi üzerinden yapılmasından mükellefe/işverene ve Gelir İdaresi Başkanlığına/vergi dairesine, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde yer alan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri bakımından ise ayrıca işverene ve Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı sorumludur.

4.3 Mükellef/İşveren, Defter-Beyan Sistemi kapsamında yapılması gereken her türlü işleme (kayıt, beyanname, vb.) ilişkin tüm bilgileri/belgeleri meslek odasına tam ve doğru olarak sunmakla yükümlüdür. Meslek odası kendisine iletilmeyen, eksik iletilen veya yanlış iletilen her türlü bilginin/belgenin Defter-Beyan Sistemine yansımasından sorumlu tutulamaz. Meslek odasının sorumluluğu kendisine sunulan bilgilerle sınırlı olup, bu bilgilerin Defter-Beyan Sistemine doğru yansıtılmaması halinde ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, kesilecek ceza ve hesaplanacak faizlerin ödenmesinden mükellefle birlikte, söz konusu bilgilerin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine doğru yansıtılmaması halinde ise 5510 sayılı Kanunun 12nci maddesi uyarınca ve bu maddenin Sosyal Güvenli Kurumuna verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği hükümleri uyarınca işverenle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

4.4 Mükellefin/İşverenin, Defter Beyan Sistemini kullanması amacıyla meslek odasıyla bu sözleşmeyi düzenlemiş olması, bu konudaki yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olduğu anlamını taşımaz. Meslek odası, mükellefin/işverenin talebi halinde Defter Beyan Sistemindeki kayıtların, beyannamelerin ve sonucunda üretilen bilgi ve belgelerin (ihbarname, tahakkuk fişi vb.) bir örneğini mükellefe/işverene vermek zorundadır.

4.5 Meslek odası, sözleşmede öngörülen hususların yerine getirilmesi sırasında öğrendiği bilgileri mükellefin/işverenin izni dışında açıklayamaz ve bu yükümlülükle ilgili edinilen bilgi ve belgeler ile suretlerini üçüncü şahıslara veremez. Meslek odası, bu duruma aykırı hareketinden dolayı mükellefin/işverenin uğrayacağı her türlü zararı tazminle yükümlüdür.

4.6 Defter-Beyan Sisteminde mükellef/işveren adına meslek odası tarafından yapılan ve Gelir İdaresi Başkanlığı/Vergi Dairesi tarafından kabul edilen işlemler mükellef/işveren tarafından yapılmış işlem olarak kabul edilecek ve mükellefin/işverenin kendi yaptığı işlem sonuçlarını doğuracaktır.

4.7 Sözleşme karşılıklı feshedilmediği sürece yürürlüktedir. Taraflar, karşı tarafa bildirmek şartı ile aralarındaki sözleşmeyi her zaman feshedebilirler.

İş bu sözleşme iki nüsha olarak ….. / ….. / ….. tarihinde ……………’da düzenlenmiş ve taraflarca imzalanmıştır.

Meslek Odasının Temsilcisi/Temsilcileri
Adı Soyadı :
İmza :

Mükellef/İşveren veya Kanuni Temsilcinin
Adı Soyadı :
İmza :

Defter Beyan Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi

GİB

Defter Beyan Sistemi Kılavuzu

Defter Beyan Sistemi Başvuru Kılavuzu

Defter Beyan Sistemi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Defter Beyan Sistemi Başvuru Dilekçesi

0 cevaplar

YORUM!

Bu konuda yazmak ister misiniz?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir